Snabb leverans / Fri retur

Vi bygger rejäla dörrar och garageportar av miljövänliga råvaror - norrländsk gedigen fura.

 • Vi är miljödeklarerade.
 • Vi har ett av Sveriges största dörrlager.
 • Vi har tillräckligt stor produktion för att kunna hålla konsumentvänliga priser.

Så här behandlar du din dörr: 

Samtliga produkter levereras helt obehandlade. Före monteringen skall dörren behandlas utvändigt och invändigt. En ytterdörr underhållsbehandlas en till två gånger om året, beroende på hur dörren utsatt för sol, väder och vind. 

Laseringen 

 1. Impregenera med en väl inträngande grundningsolja. 
 2. Stryk därefter 2 gånger med en lasyr som ger en god vattenavisande yta det minskarrisken för möggelangrepp. 
 3. Fortsätt att underhålla dörren med lasyr. 

Täckmålning 

 1. Slipa ytan lätt med ett fint sandpapper. Impregnera med en väl intrengande grundningsolja. var extra nogrann med ändträ. 
 2. Grunda sedan med en utomhusfärg som innehåller rötskyddande tillsatser. 
 3. Stryk 2 gånger med oljetäckfärg i önskad kulör.


Så här monterar du din dörr: 

Innan du monterar dörren skall du behandla den. Se ovan 1. 

 1. Kontrollera att bottenregeln som karmen skall stå på är horisontell. Lägg ett drev av mineralull, ca 30 mm på regeln. 
 2. Häng av dörren och ställ karmen på bottenregeln. Fixera den lätt med kilar i hörnen och loda upp noga på båda sidor. Skruva ej fast ännu. 
 3. Kontrollera att båda diagonalmåtten i karmens insida är identiska. justera med kilarna. När gångjärnssidan är i lod i både höjd- och djupled skruvas den fast.
 4. Häng på dörren och justera med kilarna så att du får en jämn springa längs hela dörrbladet. Kontrollera att dörren sluter till ordenligt mot låssidan. Skruva fast hela karmen. 
 5. Såga bort eventuellt överskott på kilarna. Dreva ordenligt mellan karm och vägg utan att rubba karmens läge. 
 6. Montera dörrfoder, trycke och låscylinder. Klart!


Så här bygger vi din dörr: 

Viktigt är att hålla hög kvalitet på råmaterialet. Vi använder senvuxen fura från norra Sverige. Den kan bli 100-150 år innan den är mogen för avverkning. Den har tätt mellan årsringarna – ett hårt och kompakt råmaterial som är tåligare mot slag och stötar. 

 • Dörrtjocklek 67 mm, dubbelfasad 
 • Stomme Ramkonstruktion med 45 mm freonfri cellplastisolering och plywood på båda sidor. 
 • Utsida Kvistig furupanel, 13x100 mm. 
 • Insida Plywood Karm 42x105 mm, tröskel av ädelträ. 
 • Plåt Överkant dörrblad och sparkplåt, dobelbrun. 
 • Beslagning 2 st gångjärn, 4 1/2 tums. Cylinderlås exkl. cylinder. Dörrar om 2100 mm höjd har 3 st gångjärn. 


 • Dörrtjocklek 55 mm 
 • Stomme Ramkonstruktion med 33 mm freonfri cellplastisolering och board på båda sidor. 
 • Utsida Kvistig furupanel, 13x100 mm. 
 • Insida Board Karm 42x105 mm, tröskel av furu.* 
 • Plåt Överkant dörrblad dobelbrun. 
 • Beslagning 2 st gångjärn, 4 1/2 tums. Cylinderlås exkl. cylinder. Dörrar om 2100 mm höjd har 3 st gångjärn. 

Produkten:

Miljödeklarationen gäller för en obehandlad ytterdörr Ekonomi avsedd för lokaler som ej uppvärms till mer än 18°C. Dörren är sammansatt av plywood av poppel, freonfri cellplastisolering (EPS), ytterbeklädnad, karm och lister av furu, tröskel av iroko (afrikanskt trädslag) samt spark och dropplåt. Dörrens modulmått är 90 x 2000, tjockleken är 67 mm och totalvikten är ca 44 kg.

 • Produktinnehåll kg/dörr %
 • Massiv furu
 • (12% fuktkvot) 30 69
 • Plywood (poppel) 7,4 17
 • Iroko 2 5
 • Lim (PVAc) 0,7 2
 • Stålbeslag, plåt 2,7 6
 • EPS isolering 0,6 1
 • Furulist 0,2 <1
 • Förpackning kg/dörr
 • Engångspall/furu 0,4
 • Polyeten, plastskydd 0,01
 • Stålband 0,1  

Innehåll av ämnen enligt KEMIs Begränsnings- och OBS-lista
Produkten innehåller inga tillsatta ämnen som är upptagna på ovanstående listor.Ingen dokumenterad skadlig miljö- eller hälsopåverkan finns för produkten.

Tillverkning:

Furu
Furuvirket kommer från skogsbruk i norra Sverige. Enligt skogsvårdslagens 1§ skall skogen skötas så att den uthålligt ger god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden bibehålls. Timret sågas och torkas på såg verk till ca 12% fuktkvot samt hyvlas i hyvleri.

Skivmaterial
Skivmaterialet i dörren är plywood av poppel, som importeras från Italien. Poppeln avverkas redan efter 8 år.

Isolering
Expanderad polystyren (EPS) som används som isoleringsmaterial innehåller inte freoner. Plasten tillverkas av olja och naturgas, som är icke förnyelsebara resurser.

Lim
Tillverkningsdata för PVAc lim (Polyvinylacetat) saknas, råvarorna är icke förnyelsebara resurser.

Dörrfabrik
Vid dörrfabriken kapas virket. fururamen monteras och fylls med cellplast. Plywood av poppel monteras på båda sidorna, furulist och tröskeln av iroko monteras, furupanel spikas på dörrens yttersida och dörren beslås. Plåt monteras på dörrbladets överkant samt som sparkplåt. Slutligen emballeras dörr och karm. Den största miljöbelastningen vid fabriken är interna dieseltransporter samt förbrukning av olja och el till uppvärmningen och maskiner. Damm från träbearbetning kan påverka hälsan. Avfall omhändertas och källsorteras och träspill säljs till energi utvinning.

Allmänt
Vid tillverkningen av alla material krävs energi till transporter, uppvärmning samt olika tillverkningsprocesser. Vid all förbränning av fossila bränslen sker utsläpp till luft av koldioxid, kolmonoxid, kolväten, stoft och kväveoxider. Dessutom uppkommer slagg och aska vid bl.a. för bränning av kol och biobränslen. Vid förbränning av olja och kol sker även utsläpp av svaveldioxider, vilka kan minskas
med effektiv rening.

Träprodukters kretslopp
Förnyelsebart material i färdig produkt, 91% (viktprocent)

Fördelning av energianvändningen för tillverkning av ingående material och färdig produkt samt transporter.

Användning:

Livslängd
Dörrens livslängd beror till stor del på i vilken lokal den används, vilken mekanisk åverkan den utsätts för samt hur den underhålls. Dörren levereras obehandlad, men bör, enligt medföljande skötselanvisning, laseras eller täckmålas innan användning och därefter underhållas en till två gånger per år beroende på klimatet.

Inomhusmiljö
Ytterdörrar är en viktig del av byggnaden. Förutom det estetiska utförande är det viktigt att dörren klarar uppsatta krav på ljudreduktion och säkerhetskrav. Vad känt är utgör torra och rena träprodukter inga begränsningar för inomhusmiljön(1).